מהן תקופות הבדק והאחריות הקבועות בחוק?

 
עפ"י חוק המכר מחויב המוכר לתקן את הליקויים במבנה בהתאם לתקופות- בדק 
השונות לגבי כל מרכיב בדירה. על תקופות-הבדק השונות מתווספות שלוש שנות 
אחריות.
להלן פירוט תקופות הבדק והאחריות הקבועות בחוק המכר:

האלמנט הנבדק                                                                       

תקופת  הבדק (שנים)        

תקופת האחריות (שנים)              

סה"כ תקופת בדק + אחריות (שנים)
1.   צנרת (כולל מערכת הסקה  ומרזבים)
235
2.   חדירת רטיבות בגג, קירות ומקלט.
336
3.   מכונות, מנועים ודודים.
3
3
6
4.   קילוף חיפויים בחדרי מדרגות.
3
3
6
5.   שקיעת מרצפות בקומת הקרקע.
3
3
6
6.   שקיעת מרצפות בחניות, מדרכות,
      ובשבילים בשטח הבנין.
3
3
6
7.   סדקים עוברים בקירות ובתקרות.
5
3
8
8.   קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים.
7
3
10
9.   על אי-התאמה אחרת שאינה
      אי התאמה יסודית.
1
3
4

 
  •  

תקופת הבדק - מוגדרת כתקופה שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה.

  •  

תקופת האחריות - מוגדרת כתקופה של 3 שנים שתחילתה מתום תקופת הבדק.