ליקויי חשמל

 

ליקויי חשמל

ליקויי בניה הנוגעים לתחום החשמל מתייחסים לענף הנכלל בשם לקויי חשמל:
1.  התקנת צנרת חשמל בצורה אלכסונית בקירות ובתקרות.
     תקן: מנוגד לחוק החשמל.
     השלכות:
     סכנת התחשמלות בשעת קביעת מסמר בקיר.
              
   
2.  תיבות פלסטיק המיועדות לשקעים,מפסקים  ולצמתי הסתעפות,      
     שקועות בבטון.
     השלכות:
     שבירת טיח וקצוות בטון.   
3.  חוסר בהארקה.
     תקן: בניגוד לחוק החשמל.
     השלכות:
     סכנת התחשמלות.
4.  מובילי חשמל חודרים מהגג, בניגוד לתקן.
     תקן: בניגוד לתקן לגגות.
     השלכות:
     חדירות מים אל תוך צנרת החשמל וסביבה.