רטיבות בבניינים משותפים

 
המחלוקת הנפוצה ביותר בין שכנים נובעת מרטיבות בתקרת דירה תחתונה
כאשר מקור הרטיבות נובע מרצפת הדירה העליונה.
הדייר המתגורר בדירה התחתונה מגלה לעתים רבות כי הוא נתון לחסדי
בעל הדירה העליונה ונותר עם תשובות כגון: "אין לי צנרת באיזור זה".
 
 
זכות הדייר בדירה התחתונה לתבוע תיקון מהדירה העליונה עפ"י התקנון
הקבוע בחוק:
(א) בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש  המשותף, אשר אי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה. 
(ב) בעל דירהזכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת,  שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון.

במשרד ארד בדק בית - מסופק שירות התומך במהלך המחייב את בעל הדירה
הגורמת לנזק. השירות כולל: 1. חוות דעת מומחה המתארת את הליקוי, הדרך לתקנו ואומדן עלויות.
 2. מכתב התראה מעו"ד ובמידת הצורך פנייה לערכאות משפטיות.