בהנהלת המהנדס רון ארד

תכנית בקרת ריצוף – תוכנית ריצוף 

תכנית בקרת ריצוף – תקן ריצוף חוץ שונה מתקן פנים וכדומה. בדק בית לתקן 1555 – תקן ריצוף 1555 כמו גם תקן 314 , תקן ישראלי ת”י 1555 חלק 3 וכדומה. בדק בית לתוכנית ריצוף היינו חובה למי שמעוניין לקנות בית או דירה!  חשוב לבדוק כאשר בונים שעומדים בתקנים ומעבר לכך, שאין ליקויים מהם תסבלו בהמשך. חברת בדק בית עושה הכל מהכל בבדיקה יסודית לכל הדברים שחשוב לדעת לפני שממשיכים בבניה או בהשלמת עסקת מכר. למידע מקדים על בדק בית ניתן להכנס לקישור – מהו בדק בית

תכנית בקרת ריצוף – תוכנית ריצוף

תהליך בקרת האיכות מתחיל מאספקת הריצוף לאתר ועד מסירת העבודה ללקוח. להלן פירוט השלבים:

1. אספקה

אספקת האריחים, החומרים והאביזרים לאתר תתבצע באופן הבא:

1.1 אריחים לשטחים פנימיים, שטחי חוץ, שיפולים
בהזמנת הריצוף יצוין ייעוד הריצוף (חוץ או פנים). בנוסף, יסופקו האריחים באופן הבא:

1.1.1הזמנה תכנית בקרת ריצוף
ההזמנה תתבצע עפ”י ת”י 314, פרק 2.2.

1.1.2 דרישות מיוחדות עבור אריחי חוץ
אריחי חוץ יתאימו לנדרש עבור אריחים לרצפה בת”י 314 בנושאים הבאים:

תכנית בקרת ריצוף - תוכנית ריצוף 
תקן ריצוף 1555

א.עמידות לשחיקה.
ב.ספיגות ממוצעת שאינה גדולה מ- 3%.
ג.באזורים בעלי תנאי קרה יתאימו האריחים לנדרש בת”י 314 בנושאי ספיגות ועמידה בכפור.

1.1.3 סימון
סימון האריזות יתבצע עפ”י ת”י 314, פרק 2.1.

1.1.4 תעודת משלוח
תעודת המשלוח שתצורף למשלוח תספק את המידע הנדרש עפ”י ת”י 314, פרק 2.3.

1.1.5 איכות האריחים תכנית בקרת ריצוף
איכות האריחים תיבדק עפ”י התאמתם לנדרש בטבלה 1 שבת”י 314 ועפ”י הדרישות של פרק 3.2 של תקן זה.

1.1.6 הובלה ושינוע
הובלת האריחים ושינועם יתאימו למפורט בת”י 1555 חלק 1.

1.1.7 התאמה להזמנה
בקבלת האריחים תיבדק תעודת המשלוח מול טופס ההזמנה להתאמה.

1.1.8 סימון ואחסנה
סימון ואחסון האריחים יתאימו למפורט בת”י 1555 חלק 1.

1.2 צמנט
הצמנט יהיה צמנט פורטלנד המתאים לת”י 1, חלק 1.

1.3 אגרגאטים
האגרגאטים למלט וחול יתאימו לת”י 3 עבור אגרגאטים לבטון.
החול יהיה חול צורני נקי יבש.
תכולת הרטיבות בחול לא תעלה על 6% בבדיקת מעבדה כמפורט בת”י 1555 חלק 3

1.4 מים
מים יתאימו לדרישות עבור מים לבטון בת”י 466 חלק 1.

תקן ריצוף חוץ

1.5 חומר מילוי למישקים (רובה)
חומרי המילוי יוזמנו לפי יעודם: ריצוף חוץ, ריצוף פנים, שטחים יבשים/רטובים. ההזמנה וההחסנה יבוצעו עפ”י ת”י 1661 (חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים).

1.6 משקי התפשטות
1.6.1 רכיבי רקע למשקי התפשטות
החומר שממנו עשויים רכיבי הרקע יתאים לחומר האיטום שמשתמשים בו. רכיבי הרקע יהיו בעלי תכונות מכניות וכימיות כמפורט בת”י 1555 חלק 3 סעיף 2.1.9.2

1.6.2 זוויתנים
הזוויתנים והפרופילים המשמשים במישקי התפשטות, במישקי הפרדה, כאביזרי קצה, למעברים מודרגים וכדומה, יהיו עמידים בשיתוך ובעומסים המתוכננים. במקומות הצפויים להיות חשופים לקרינה יהיו הזוויתנים והפרופילים עמידים גם בפני קרינת UV.

1.6.3 חומר איטום למשקי התפשטות
חומרי האיטום למשקי התפשטות ולמשקי הפרדה יתאימו לדרישות ת”י 1536.

לכל נושא ליקויים ניתן להכנס אל – ליקויי בניה שאלות ותשובות

תוכנית ריצוף  – התאמה לתכנון תכנית ריצוף

2. התאמה לתכנון תכנית בקרת ריצוף

2.1 שרטוטים נדרש לקבל, טרם ביצוע, את כל שרטוטי הפרויקט העדכניים ביותר. בשרטוטים יופיעו הפרטים הבאים:
·פרט אופייני של שכבות מערכת הרצפה
·פרטי מישקים
·פרטי איטום
·פרטי מעברים מודרגים
·פרטי חיבור של מערכת הרצפה עם מערכת חיפוי הקיר
·פריסה של מערכת הרצפה לרבות מיקום המישקים ורוחבם

2.2 הפרשי מפלסים בין שטחים

תכנית בקרת ריצוף
תוכנית ריצוף

זיהוי הפרשי מפלסים עפ”י התוכניות וביצוע הפעולות הבאות:
2.2.1 סימונם
סימון אזורי ההפרדה בין מפלסים באופן ברור.

2.2.2 הכנת אביזרי הפרדה
יש לוודא כי הוזמנו אביזרי הפרדה מתאימים ובכמות המתאימה.

2.2.3 חגורות הפרדה
יש לוודא כי קיימות חגורות בטון אטומות עם חומר ביטומני בין שטחים רטובים ויבשים.

2.3 תפרי התפשטות
זיהוי תפרי התפשטות במבנה עפ”י תוכניות והמצב בשטח.
תפרי ההתפשטות יסומנו.
יש לוודא כי הוזמנו אביזרי הפרדה וחומרי אטימה מתאימים ובכמות המתאימה.

2.3.1 מישקים מבניים
מעל כל מישק מבני בבסיס יהיה מישק התפשטות במערכת הריצוף בהמשך למישק בבסיס. רוחב המישק ופרטי תכנון טיפוסיים לפי ת”י 1555 חלק 3, סעיף 4.7.2 וציור 2.

2.3.2 מישקי ביניים
מישקי ביניים יזוהו ויסומנו במקומות בהם:
א.צפויה תזוזה כתוצאה ממונטי כפיפה כגון מעל קירות או קורות. מיקום המישקים ייקבע ע”י המתכנן.
ב.במשטחי רצפה גדולים. מיקומם ייקבע ע”י המתכנן או עפ”י ת”י 1555 חלק 3 טבלה 2.

2.3.3 מישקי הפרדה (בין חומרי ריצוף שונים, בין רצפה לקירות)      
מישקי הפרדה יסומנו עפ”י התוכניות ועפ”י הדרישה בת”י 1555 חלק 3 בו מתוכננים מישקים אלו בין מערכת הרצפה לרכיבים מבניים אחרים, כגון: מישקים בין רצפה לעמודים ולפי סעיף 4.7.4 של התקן הנ”ל.

2.4 קביעת רוחב מישקים

תקן 1555 חלק 3
תכנית בקרת ריצוף

מישקים רגילים יתוכננו באופן הבא:
2.4.1 רוחב מישקים
רוחב מישקים מינימאלי עפ”י ת”י 1555 חלק 3 הנו 3 מ”מ.

2.4.2 עומק מישקים
עומק המישקים לא יהיה קטן מעובי האריח.

2.5 בידוד תרמי
בדיקה כי הבידוד התרמי בוצע עפ”י התכנון כאשר ברצפות מעל חללים פתוחים (כגון קומה מפולשת) וברצפות מעל חללים סגורים לא מחוממים או לא מקוררים בבניין (כגון מקלטים) נדרש תכנון בידוד תרמי בהתאם לת”י 1045.

2.6 בידוד אקוסטי
בדיקה כי הבידוד האקוסטי של רצפות בבנייני מגורים יתאים לנדרש בת”י 1004 חלק 1 ולהוראות שבת”י 1555 חלק 3, סעיף 4.1.2.

2.7 איטום
זיהוי אזורים בהם נדרש איטום ובדיקה כי בוצעו פרטי אטימה בהתאם לתכנון באופן הבא:

2.7.1 כללי
באזורים רטובים שכבת האיטום תימשך כלפי מעלה עד לגובה המתוכנן של פני הריצוף.

2.7.2 אזורים שאינם מקורים
הכנת התשתית באזורים שאינם מקורים תתאים לנדרש בת”י 1752 חלק 1.
הכנת מערכת איטום עשויה יריעות ביטומניות באזורים שאינם מקורים תתאים לנדרש בת”י 1752 חלק 2.
התקנת מערכת איטום מחומרים אחרים תתאים להוראות המתכנן והיצרן.

2.7.3 מעברים
למעבר בין שטחים רטובים לשטחים לא רטובים יתוכנן מעבר מודרג כגון חגורת בטון אטומה.

3. בדיקות לפני ביצוע

3.1 מקבילות קירות תכנית בקרת ריצוף
תיבדק מקבילות קירות ועמידתן בדרישות ת”י 789 (סטיות מותרות בעבודות בנייה).

3.2 סיום עבודות צנרת
יתקבל אישור מנהל העבודה כי כל עבודות הצנרת הסתיימו.

3.3 הגנה על צנרת
כל הצינורות המונחים על הרצפה יהיו מוגנים ע”י שכבת מלט.

3.4 איטום שטחים רטובים
כל השטחים הרטובים נאטמו עפ”י פרק 2.7 במסמך זה.

3.5 הכנת הקיר לשיפולים
הוכנו הקירות להתקנת שיפולים.

3.6 סיום עבודות ריתוך ומסגרות
הושלמו עבודות ריתוך ועבודות אחרות העלולות לפגוע בריצוף.

3.7 הושלמו עבודות בידוד תרמי ואקוסטי
הושלמו עבודות הבידוד התרמי והאקוסטי עפ”י פרק 2.5 ו- 2.6 במסמך זה ונבדקה רציפותם ושלמותם.

3.8 הכנה למשקי התפשטות
נעשו כל העבודות המקדימות הנדרשות במישקי התפשטות כגון חירוץ וניקוי המישק.

4. טיפול בבסיס

4.1 אשפרת הבסיס
יתקבל אישור ממנהל העבודה של הקבלן הראשי כי שכבת הבסיס העשוייה בטון אושפרה במשך 6 שבועות.

4.2 זיון
זיון חשוף טופל בהתאם להוראות המתכנן.

4.3 ניקוי הבסיס
הבסיס נוקה מכל פסולת בניין, זיהום, אבק, קרום בטון ושומנים.

5. הכנת התשתית

5.1 שכבת חול
תכולת הרטיבות של חול לתשתית לא תהיה גדולה מ- 6% בבדיקה במעבדה בייבוש בטמפ’ גבוהה מ- 105 צ’.

תקן ישראלי ת"י 1555 חלק 3
תכנית ריצוף

5.2 שכבת חול מיוצב עם מלט
התערובת המשמשת לשכבה המונחת מעל שכבת החול בתשתית תכלול צמנט וחול ביחס 100 ק”ג צמנט ל- 1 מ”ק חול.
5.3 מלט צמנט (טיט להדבקה)
המלט יהיה על בסיס צמנט בלא סיד עם מוספים לשיפור כושר הידבקות ועבידות.
עובי שכבת המלט יהיה בין 3-1.5 ס”מ.

6. התקנת הריצוף

6.1 סימון
סימון צירים מרכזיים של הרצפה והתאמתם לתפרי התפשטות.
6.2 מרית משוננת
מתאימים את גודל השיניים של המרית המשוננת לגודל האריח עפ”י טבלה 1 בת”י 1555 חלק 3.
6.3 מראה האריחים
לפני תחילת הריצוף יתבצעו הבדיקות הויזואליות הבאות באריחים:
6.1.1 סדרת ייצור

האריחים הם מאותה סדרת ייצור, מאותו גוון ומאותה מידת ייצור.

6.1.2 ניקיון
האריחים נקיים מכתמים או פסולת בניין. אריחים מוכתמים יפסלו.

6.1.3 שלמות
האריחים שלמים וללא פגמים החורגים מהמותר בת”י 314. אריחים פגומים יוסרו ויוחלפו באריחים שלמים.

6.4 ערבוב אריחים מחבילות שונות
לפני ביצוע הריצוף נדרש לערבב אריחים מחבילות שונות.

6.5 כיסוי אריח בטיט תכנית בקרת ריצוף
במהלך הריצוף ייבדק כי האריח מכוסה בטיט לפחות ב- 85% משטחו.

6.6 מישקים
6.6.1 זמן המתנה מתום הריצוף
מילוי המישקים במערכת הריצוף יתבצע לאחר שחלפו 10 ימים לפחות מתום הריצוף.

6.6.2 אחידות
בדיקה שהמישקים ישרים ורוחבם אחיד ומתאים לדרישות התכנון.

6.6.3 ניקיון
המישקים יהיו נקיים לכל אורכם ועומקם מחומרי הדבקה (טיט).

6.6.4 שלמות וגוון
מילוי המישקים אחיד וללא חורים ומתאים לגוון שהוזמן.

6.6.5 מקבילות
תישמר מקבילות מישקים עם קירות ופתחים.

תקן 1555 חלק 3 – תקן ריצוף 1555

7. בדיקות בגמר הריצוף

7.1 בדיקה כללית
בודקים חזותית את המראה הכללי ביחס לפגמים המותרים בת”י 314 ובתנאי התאורה המוזכרים באותו תקן.

7.2 הפרשי גבהים בין אריחים סמוכים
הפרשי הגבהים בין אריחים סמוכים לא יחרגו מהמותר בת”י 789 ולפי הבדיקה המתוארת בת”י 1555 חלק 3, סעיף 5.2.2.

7.3 בדיקה בהקשה
הבדיקה תיערך בהתאם לת”י 1555 חלק 3, סעיף 5.2.3.
במידה ותוצאות הבדיקה בהקשה אינם עומדות בדרישות התקן נדרש לבצע בדיקת חוזק הידבקות במשיכה צירית עפ”י ת”י 1555 חלק 3, סעיף 5.2.4.

7.4 בדיקת התנגדות להחלקה תכנית בקרת ריצוף
באזורים בהם קיימת סכנה להחלקה כמפורט בת”י 1555 חלק 3, סעיף 3.3 תתבצע בדיקת התנגדות להחלקה עפ”י ת”י 2279.

7.5 בדיקת בידוד מפני קול הולם
הבדיקה תתבצע עפ”י ת”י 1034 חלק 7 בשני חללים שונים (כגון חדר שינה וחדר מגורים) באחת היחידות האופייניות בפרויקט. תוצאות הבדיקה יתאימו לנדרש בת”י 1004 חלק 1.

8. הגנה וניקיון

8.1 הגנה
בגמר עבודת הריצוף תבוצע הגנה על הריצוף עפ”י ת”י 1555 חלק 3, נספח א.

8.2 ניקיון תכנית בקרת ריצוף
ניקוי לפני מסירת השטחים ייעשה בשלבים לפי ת”י 1555 חלק 3, נספח א.

 

מידע נוסף על בדק בית מפרט טכני

תכנית בקרת ריצוף | תקן ריצוף חוץ | תקן 314 | תקן 1555 חלק 4 | תוכנית ריצוף לדוגמא | תוכנית ריצוף | תכנית ריצוף

ריצוף

אנחנו דורכים עליו כל היום והוא נמצא בכל חדר בדירה, מלווה אותנו באשר נלך. הריצוף הוא ללא ספק אחד מהאלמנטים הבולטים והזמינים ביותר בדירה. ליקויי

המשך »

ליקויי ריצוף

מאמר זה הנו הראשון בסדרת מאמרים הקשורים לנושא הליקויים בריצוף. אחת מההחלטות הקשות במהלך בניית הדירה/ הבית החדש הנה בחירת הריצוף. בחירת הריצוף מתחילה בביקור

המשך »

תכנית בקרת ריצוף – תוכנית ריצוף 

בדק בית ארד
צור קשר מהיר
מרכיבי הבדיקה העיקריים:

בין לקוחותינו

לקוחות

אזורי שירות בדק בית

בדק בית במרכז | בתל אביב | בירושלים | ברעננה | ברמת השרון | ברמת גן | ברמלה | ברחובות | בראשון לציון | בראש העין | בקריית מוצקין | בקריית ים | בקריית גת | בקריית ביאליק | בקריית אתא | בקריית אונו | בצפת | בפתח תקווה | בעפולה | בעכו | בנתניה | בנס ציונה | בנהריה | במעלה אדומים | במודיעין | בלוד | בכרמיאל | בכפר סבא | ביבנה | בטבריה | בחיפה | בחולון | בחדרה | בהרצליה | בהוד השרון | בדימונה | בגבעתיים | בבת ים | בבני ברק | בביתר עילית | בבית שמש | בבאר שבע | באשקלון | באשדוד | באלעד | באילת | באור יהודה | בצפון | בדרום | בשרון | בצפון תל אביב | בחריש

לייעוץ ראשוני צרו קשר ונחזור אליכם בהקדם

© 2023 כל הזכויות שמורות ארד בדק בית

Call Now Button דילוג לתוכן