תכנית בקרת ריצוף – תוכנית ריצוף

תכנית בקרת ריצוף – תקן ריצוף חוץ שונה מתקן פנים וכדומה. בדק בית לתקן 1555 – תקן ריצוף 1555 כמו גם תקן 314 , תקן ישראלי ת”י 1555 חלק 3 וכדומה. בדק בית לתוכנית ריצוף היינו חובה למי שמעוניין לקנות בית או דירה!  חשוב לבדוק כאשר בונים שעומדים בתקנים ומעבר לכך, שאין ליקויים מהם תסבלו בהמשך. חברת בדק בית עושה הכל מהכל בבדיקה יסודית לכל הדברים שחשוב לדעת לפני שממשיכים בבניה או בהשלמת עסקת מכר. למידע מקדים על בדק בית ניתן להכנס לקישור – מהו בדק בית

תכנית בקרת ריצוף – תוכנית ריצוף

תהליך בקרת האיכות מתחיל מאספקת הריצוף לאתר ועד מסירת העבודה ללקוח. להלן פירוט השלבים:

1. אספקה

אספקת האריחים, החומרים והאביזרים לאתר תתבצע באופן הבא:

1.1 אריחים לשטחים פנימיים, שטחי חוץ, שיפולים
בהזמנת הריצוף יצוין ייעוד הריצוף (חוץ או פנים). בנוסף, יסופקו האריחים באופן הבא:

1.1.1הזמנה תכנית בקרת ריצוף
ההזמנה תתבצע עפ”י ת”י 314, פרק 2.2.

1.1.2 דרישות מיוחדות עבור אריחי חוץ
אריחי חוץ יתאימו לנדרש עבור אריחים לרצפה בת”י 314 בנושאים הבאים:

תכנית בקרת ריצוף - תוכנית ריצוף 
תקן ריצוף 1555

א.עמידות לשחיקה.
ב.ספיגות ממוצעת שאינה גדולה מ- 3%.
ג.באזורים בעלי תנאי קרה יתאימו האריחים לנדרש בת”י 314 בנושאי ספיגות ועמידה בכפור.

1.1.3 סימון
סימון האריזות יתבצע עפ”י ת”י 314, פרק 2.1.

1.1.4 תעודת משלוח
תעודת המשלוח שתצורף למשלוח תספק את המידע הנדרש עפ”י ת”י 314, פרק 2.3.

1.1.5 איכות האריחים תכנית בקרת ריצוף
איכות האריחים תיבדק עפ”י התאמתם לנדרש בטבלה 1 שבת”י 314 ועפ”י הדרישות של פרק 3.2 של תקן זה.

1.1.6 הובלה ושינוע
הובלת האריחים ושינועם יתאימו למפורט בת”י 1555 חלק 1.

1.1.7 התאמה להזמנה
בקבלת האריחים תיבדק תעודת המשלוח מול טופס ההזמנה להתאמה.

1.1.8 סימון ואחסנה
סימון ואחסון האריחים יתאימו למפורט בת”י 1555 חלק 1.

1.2 צמנט
הצמנט יהיה צמנט פורטלנד המתאים לת”י 1, חלק 1.

1.3 אגרגאטים
האגרגאטים למלט וחול יתאימו לת”י 3 עבור אגרגאטים לבטון.
החול יהיה חול צורני נקי יבש.
תכולת הרטיבות בחול לא תעלה על 6% בבדיקת מעבדה כמפורט בת”י 1555 חלק 3

1.4 מים
מים יתאימו לדרישות עבור מים לבטון בת”י 466 חלק 1.

תקן ריצוף חוץ

1.5 חומר מילוי למישקים (רובה)
חומרי המילוי יוזמנו לפי יעודם: ריצוף חוץ, ריצוף פנים, שטחים יבשים/רטובים. ההזמנה וההחסנה יבוצעו עפ”י ת”י 1661 (חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים).

1.6 משקי התפשטות
1.6.1 רכיבי רקע למשקי התפשטות
החומר שממנו עשויים רכיבי הרקע יתאים לחומר האיטום שמשתמשים בו. רכיבי הרקע יהיו בעלי תכונות מכניות וכימיות כמפורט בת”י 1555 חלק 3 סעיף 2.1.9.2

1.6.2 זוויתנים
הזוויתנים והפרופילים המשמשים במישקי התפשטות, במישקי הפרדה, כאביזרי קצה, למעברים מודרגים וכדומה, יהיו עמידים בשיתוך ובעומסים המתוכננים. במקומות הצפויים להיות חשופים לקרינה יהיו הזוויתנים והפרופילים עמידים גם בפני קרינת UV.

1.6.3 חומר איטום למשקי התפשטות
חומרי האיטום למשקי התפשטות ולמשקי הפרדה יתאימו לדרישות ת”י 1536.

לכל נושא ליקויים ניתן להכנס אל – ליקויי בניה שאלות ותשובות

תוכנית ריצוף  – התאמה לתכנון תכנית ריצוף

2. התאמה לתכנון תכנית בקרת ריצוף

2.1 שרטוטים נדרש לקבל, טרם ביצוע, את כל שרטוטי הפרויקט העדכניים ביותר. בשרטוטים יופיעו הפרטים הבאים:
·פרט אופייני של שכבות מערכת הרצפה
·פרטי מישקים
·פרטי איטום
·פרטי מעברים מודרגים
·פרטי חיבור של מערכת הרצפה עם מערכת חיפוי הקיר
·פריסה של מערכת הרצפה לרבות מיקום המישקים ורוחבם

2.2 הפרשי מפלסים בין שטחים

תכנית בקרת ריצוף
תוכנית ריצוף

זיהוי הפרשי מפלסים עפ”י התוכניות וביצוע הפעולות הבאות:
2.2.1 סימונם
סימון אזורי ההפרדה בין מפלסים באופן ברור.

2.2.2 הכנת אביזרי הפרדה
יש לוודא כי הוזמנו אביזרי הפרדה מתאימים ובכמות המתאימה.

2.2.3 חגורות הפרדה
יש לוודא כי קיימות חגורות בטון אטומות עם חומר ביטומני בין שטחים רטובים ויבשים.

2.3 תפרי התפשטות
זיהוי תפרי התפשטות במבנה עפ”י תוכניות והמצב בשטח.
תפרי ההתפשטות יסומנו.
יש לוודא כי הוזמנו אביזרי הפרדה וחומרי אטימה מתאימים ובכמות המתאימה.

2.3.1 מישקים מבניים
מעל כל מישק מבני בבסיס יהיה מישק התפשטות במערכת הריצוף בהמשך למישק בבסיס. רוחב המישק ופרטי תכנון טיפוסיים לפי ת”י 1555 חלק 3, סעיף 4.7.2 וציור 2.

2.3.2 מישקי ביניים
מישקי ביניים יזוהו ויסומנו במקומות בהם:
א.צפויה תזוזה כתוצאה ממונטי כפיפה כגון מעל קירות או קורות. מיקום המישקים ייקבע ע”י המתכנן.
ב.במשטחי רצפה גדולים. מיקומם ייקבע ע”י המתכנן או עפ”י ת”י 1555 חלק 3 טבלה 2.

2.3.3 מישקי הפרדה (בין חומרי ריצוף שונים, בין רצפה לקירות)
מישקי הפרדה יסומנו עפ”י התוכניות ועפ”י הדרישה בת”י 1555 חלק 3 בו מתוכננים מישקים אלו בין מערכת הרצפה לרכיבים מבניים אחרים, כגון: מישקים בין רצפה לעמודים ולפי סעיף 4.7.4 של התקן הנ”ל.

2.4 קביעת רוחב מישקים

תקן 1555 חלק 3
תכנית בקרת ריצוף

מישקים רגילים יתוכננו באופן הבא:
2.4.1 רוחב מישקים
רוחב מישקים מינימאלי עפ”י ת”י 1555 חלק 3 הנו 3 מ”מ.

2.4.2 עומק מישקים
עומק המישקים לא יהיה קטן מעובי האריח.

2.5 בידוד תרמי
בדיקה כי הבידוד התרמי בוצע עפ”י התכנון כאשר ברצפות מעל חללים פתוחים (כגון קומה מפולשת) וברצפות מעל חללים סגורים לא מחוממים או לא מקוררים בבניין (כגון מקלטים) נדרש תכנון בידוד תרמי בהתאם לת”י 1045.

2.6 בידוד אקוסטי
בדיקה כי הבידוד האקוסטי של רצפות בבנייני מגורים יתאים לנדרש בת”י 1004 חלק 1 ולהוראות שבת”י 1555 חלק 3, סעיף 4.1.2.

2.7 איטום
זיהוי אזורים בהם נדרש איטום ובדיקה כי בוצעו פרטי אטימה בהתאם לתכנון באופן הבא:

2.7.1 כללי
באזורים רטובים שכבת האיטום תימשך כלפי מעלה עד לגובה המתוכנן של פני הריצוף.

2.7.2 אזורים שאינם מקורים
הכנת התשתית באזורים שאינם מקורים תתאים לנדרש בת”י 1752 חלק 1.
הכנת מערכת איטום עשויה יריעות ביטומניות באזורים שאינם מקורים תתאים לנדרש בת”י 1752 חלק 2.
התקנת מערכת איטום מחומרים אחרים תתאים להוראות המתכנן והיצרן.

2.7.3 מעברים
למעבר בין שטחים רטובים לשטחים לא רטובים יתוכנן מעבר מודרג כגון חגורת בטון אטומה.

3. בדיקות לפני ביצוע

3.1 מקבילות קירות תכנית בקרת ריצוף
תיבדק מקבילות קירות ועמידתן בדרישות ת”י 789 (סטיות מותרות בעבודות בנייה).

3.2 סיום עבודות צנרת
יתקבל אישור מנהל העבודה כי כל עבודות הצנרת הסתיימו.

3.3 הגנה על צנרת
כל הצינורות המונחים על הרצפה יהיו מוגנים ע”י שכבת מלט.

3.4 איטום שטחים רטובים
כל השטחים הרטובים נאטמו עפ”י פרק 2.7 במסמך זה.

3.5 הכנת הקיר לשיפולים
הוכנו הקירות להתקנת שיפולים.

3.6 סיום עבודות ריתוך ומסגרות
הושלמו עבודות ריתוך ועבודות אחרות העלולות לפגוע בריצוף.

3.7 הושלמו עבודות בידוד תרמי ואקוסטי
הושלמו עבודות הבידוד התרמי והאקוסטי עפ”י פרק 2.5 ו- 2.6 במסמך זה ונבדקה רציפותם ושלמותם.

3.8 הכנה למשקי התפשטות
נעשו כל העבודות המקדימות הנדרשות במישקי התפשטות כגון חירוץ וניקוי המישק.

4. טיפול בבסיס

4.1 אשפרת הבסיס
יתקבל אישור ממנהל העבודה של הקבלן הראשי כי שכבת הבסיס העשוייה בטון אושפרה במשך 6 שבועות.

4.2 זיון
זיון חשוף טופל בהתאם להוראות המתכנן.

4.3 ניקוי הבסיס
הבסיס נוקה מכל פסולת בניין, זיהום, אבק, קרום בטון ושומנים.

5. הכנת התשתית

5.1 שכבת חול
תכולת הרטיבות של חול לתשתית לא תהיה גדולה מ- 6% בבדיקה במעבדה בייבוש בטמפ’ גבוהה מ- 105 צ’.

תקן ישראלי ת"י 1555 חלק 3
תכנית ריצוף

5.2 שכבת חול מיוצב עם מלט
התערובת המשמשת לשכבה המונחת מעל שכבת החול בתשתית תכלול צמנט וחול ביחס 100 ק”ג צמנט ל- 1 מ”ק חול.
5.3 מלט צמנט (טיט להדבקה)
המלט יהיה על בסיס צמנט בלא סיד עם מוספים לשיפור כושר הידבקות ועבידות.
עובי שכבת המלט יהיה בין 3-1.5 ס”מ.

6. התקנת הריצוף

6.1 סימון
סימון צירים מרכזיים של הרצפה והתאמתם לתפרי התפשטות.
6.2 מרית משוננת
מתאימים את גודל השיניים של המרית המשוננת לגודל האריח עפ”י טבלה 1 בת”י 1555 חלק 3.
6.3 מראה האריחים
לפני תחילת הריצוף יתבצעו הבדיקות הויזואליות הבאות באריחים:
6.1.1 סדרת ייצור

האריחים הם מאותה סדרת ייצור, מאותו גוון ומאותה מידת ייצור.

6.1.2 ניקיון
האריחים נקיים מכתמים או פסולת בניין. אריחים מוכתמים יפסלו.

6.1.3 שלמות
האריחים שלמים וללא פגמים החורגים מהמותר בת”י 314. אריחים פגומים יוסרו ויוחלפו באריחים שלמים.

6.4 ערבוב אריחים מחבילות שונות
לפני ביצוע הריצוף נדרש לערבב אריחים מחבילות שונות.

6.5 כיסוי אריח בטיט תכנית בקרת ריצוף
במהלך הריצוף ייבדק כי האריח מכוסה בטיט לפחות ב- 85% משטחו.

6.6 מישקים
6.6.1 זמן המתנה מתום הריצוף
מילוי המישקים במערכת הריצוף יתבצע לאחר שחלפו 10 ימים לפחות מתום הריצוף.

6.6.2 אחידות
בדיקה שהמישקים ישרים ורוחבם אחיד ומתאים לדרישות התכנון.

6.6.3 ניקיון
המישקים יהיו נקיים לכל אורכם ועומקם מחומרי הדבקה (טיט).

6.6.4 שלמות וגוון
מילוי המישקים אחיד וללא חורים ומתאים לגוון שהוזמן.

6.6.5 מקבילות
תישמר מקבילות מישקים עם קירות ופתחים.

תקן 1555 חלק 3 – תקן ריצוף 1555

7. בדיקות בגמר הריצוף

7.1 בדיקה כללית
בודקים חזותית את המראה הכללי ביחס לפגמים המותרים בת”י 314 ובתנאי התאורה המוזכרים באותו תקן.

7.2 הפרשי גבהים בין אריחים סמוכים
הפרשי הגבהים בין אריחים סמוכים לא יחרגו מהמותר בת”י 789 ולפי הבדיקה המתוארת בת”י 1555 חלק 3, סעיף 5.2.2.

7.3 בדיקה בהקשה
הבדיקה תיערך בהתאם לת”י 1555 חלק 3, סעיף 5.2.3.
במידה ותוצאות הבדיקה בהקשה אינם עומדות בדרישות התקן נדרש לבצע בדיקת חוזק הידבקות במשיכה צירית עפ”י ת”י 1555 חלק 3, סעיף 5.2.4.

7.4 בדיקת התנגדות להחלקה תכנית בקרת ריצוף
באזורים בהם קיימת סכנה להחלקה כמפורט בת”י 1555 חלק 3, סעיף 3.3 תתבצע בדיקת התנגדות להחלקה עפ”י ת”י 2279.

7.5 בדיקת בידוד מפני קול הולם
הבדיקה תתבצע עפ”י ת”י 1034 חלק 7 בשני חללים שונים (כגון חדר שינה וחדר מגורים) באחת היחידות האופייניות בפרויקט. תוצאות הבדיקה יתאימו לנדרש בת”י 1004 חלק 1.

8. הגנה וניקיון

8.1 הגנה
בגמר עבודת הריצוף תבוצע הגנה על הריצוף עפ”י ת”י 1555 חלק 3, נספח א.

8.2 ניקיון תכנית בקרת ריצוף
ניקוי לפני מסירת השטחים ייעשה בשלבים לפי ת”י 1555 חלק 3, נספח א.

 

מידע נוסף על בדק בית מפרט טכני

תכנית בקרת ריצוף | תקן ריצוף חוץ | תקן 314 | תקן 1555 חלק 4 | תוכנית ריצוף לדוגמא | תוכנית ריצוף | תכנית ריצוף

בדק בית בקרית אתא

המטרה של כל אחד ואחד שקונה בית היא לגור בדירה משלו, בלי להיות כפוף למשכירים, שיכולים יום אחד להחליט שהם רוצים למכור את הדירה ולהוציא

המשך »

בדק בית בקרית ביאליק

להיכנס לדירה חדשה עם ליקויים זה ממש לא נעים, אבל יש הרבה שסומכים על כך שהקבלן יגיע מתישהו לתקן, הם סבורים שאין צורך בגורם הרתעה

המשך »

בדק בית בקרית גת

קניתם דירה? שיהיה במזל טוב ובשעה טובה… את מה שאנו נגלה לכם כעת, עדיף לדעת עכשיו מאשר לגלות בחורף הראשון אחרי שנכנסתם לדירה. אנו מדברים

המשך »

בדק בית בקריית ים

אם אתם חוששים שהבניין שלכם לא יעמוד ברעידות אדמה, יש לכם סימנים מחשידים או שזה עתה שיפצתם ואתם לא בטוחים לגבי ביקורת מבנים – אם

המשך »

בדק בית בקריית מוצקין

לאחר שרכשתם דירה במיטב כספכם, קיבלתם את המפתח והגעתם אל הנחלה והמנוחה… רגע, לא בדיוק! מה עם ליקויי בניה נפוצים? מי יבדוק? מי יתריע לקבלן?

המשך »

בדק בית בראש העין

כשאתם רוכשים בית יד שנייה אתם רוצים להיות בטוחים שקניתם מוצר ראוי ונכון, בית שראוי למגורים לטווח הקצר והרחוק, בית שיתאים לכם, לצרכים שלכם, והכי

המשך »

בדק בית בראשון לציון

יותר ויותר רוכשי בית חדש מקבלן מגלים ליקויים חמורים בבית החדש, אך הקבלן מתעלם ולא מתקן אותם. התופעה קיימת גם אצל אלו שכבר הגישו דו”ח

המשך »

בדק בית ברחובות

יותר ויותר רוכשי דירות יד 2 מגלים ליקויים רבים רק אחרי שהם נכנסים לבית, והם מגלים שהחוק לא תמיד עומד לצדם. נשמע מוכר? האם גם

המשך »

בדק בית בירושלים

אם אתם מחפשים איש בדק בית בירושלים אמין ומקצועי הגעתם למקום הנכון. לאחר יותר מ-15,000 בתים שבדקנו אנו יכולים לתת לכם את השירות הטוב ביותר

המשך »

בדק בית ברמת גן

קניתם דירה יד שנייה ואתם עומדים לקבל מפתחות בקרוב ולהיכנס לדירה או שאתם עומדים לפני הרכישה ואתם לא רגועים? האם המוכר מסתיר משהו מכם, האם

המשך »

בדק בית ברמלה

נכנסתם לדירה חדשה? אנו מתרגשים כמובן יחד אתכם, אבל האם אתם סומכים לגמרי על המוכר או על הקבלן? האם הוא השאיר לכם את הבית בצורה

המשך »

בדק בית ברמת השרון

חברת בדק בית ברמת השרון, חברת ארד בדק בית, בהנהלת המהנדס רון ארד, היא חברה המציעה שירותי מהנדס בדק בית ברמת השרון והסביבה, ובפריסה ארצית.

המשך »

בדק בית בכפר סבא

חברת ארד בדק בית היא חברת בדק בית בכפר סבא, באיזור השרון ובפריסה ארצית. החברה, בהנהלת המהנדס רון ארד, מהנדס בדק בית בכפר סבא עם

המשך »

בדק בית ברעננה

חברת בדק בית ברעננה עם ניסיון היא לא עניין של מה בכך, בדרך כלל, כאשר מחפשים מהנדס בדק בית ברעננה יש נטייה לחשוב שכל מהנדס

המשך »

בדק בית במרכז

חברת ארד בדק בית היא חברת בדק בית במרכז עם שירות בכל רחבי הארץ. אנו מספקים שירותי מהנדס בדק בית במרכז ובכל הארץ, על פי

המשך »

בדק בית בתל אביב

אם חיפשתם מהנדס בדק בית בתל אביב – הגעתם למקום הנכון! חברת ארד בדק בית, חברת בדק בית בתל אביב והמרכז, עם שירות בכל רחבי

המשך »

בדק בית באור יהודה

חברת בדק בית באור יהודה – חברת ארד בדק בית בהנהלת המהנדס רון ארד. החברה מספקת שירות בכל רחבי הארץ, כולל שירות מהנדס בדק בית

המשך »

רטיבות בדירה מקבלן

לאן פונים כאשר מתגלה רטיבות בדירה מקבלן? וכאשר מתגלים לגבי חיפוי חוץ ליקויים בחיפוי, האם הקבלן אחראי לכך ועד מתי? לעיתים הליקוי חמור עד כדי

המשך »

בדק בית לדירות יד שנייה

כאשר אנו ניגשים לבצע בדק בית לדירות יד שנייה, לרוב נבצע בדיקות שונות מאשר בדירה חדשה. בתור חברת בדק בית מומלצת חשוב לנו גם להסביר

המשך »

בדיקת דירה חדשה מקבלן

בדיקת דירה חדשה מקבלן היא אחת הבדhקות החשובות ביותר, שכן תקופת אחריות קבלן היא מוגבלת. על כן חשוב לבצע בדק בית לפני מסירה של הדירה.

המשך »

רטיבות בדירה חדשה מקבלן

בדיקות רטיבות בדירה חדשה מקבלן הן לרוב הבדיקות הראשונות במסגרת בדק בית לפני מסירה, אחריות קבלן איטום חיצוני היא נרחבת, ולכן כדאי לבדוק את הדברים

המשך »

כמה עולה בדק בית

השאלה כמה עולה בדק בית היא שאלה מורכבת, ותשובתה מורכבת עוד יותר. במקרה של עלות בדק בית מחירים הם בדרך כלל משתנים בהתאם להיקף וטיב

המשך »

סדקים בקירות בית חדש

במצב של סדקים בקירות בית חדש יש לפעות מיד על מנת לבצע איטום של הסדקים. אבל כיצד מבצעים בדיקה עבור סדקים בקירות דירה חדשה? העניין

המשך »

ליקויי מערכות חשמל

בעת ביצוע בדק בית לדירה חדשה מקבלן, ולמעשה בכל ביצוע בדק בית, אחת הבדיקות החשובות היא עבור ליקויי מערכות חשמל. הסיבה הפשוטה היא היותם של

המשך »

בין לקוחותינו

לקוחות

אזורי שירות בדק בית

בדק בית במרכז | בתל אביב | בירושלים | ברעננה | ברמת השרון | ברמת גן | ברמלה | ברחובות | בראשון לציון | בראש העין | בקריית מוצקין | בקריית ים | בקריית גת | בקריית ביאליק | בקריית אתא | בקריית אונו | בצפת | בפתח תקווה | בעפולה | בעכו | בנתניה | בנס ציונה | בנהריה | במעלה אדומים | במודיעין | בלוד | בכרמיאל | בכפר סבא | ביבנה | בטבריה | בחיפה | בחולון | בחדרה | בהרצליה | בהוד השרון | בדימונה | בגבעתיים | בבת ים | בבני ברק | בביתר עילית | בבית שמש | בבאר שבע | באשקלון | באשדוד | באלעד | באילת | באור יהודה | בצפון | בדרום | בשרון | בצפון תל אביב | בחריש

לייעוץ ראשוני צרו קשר ונחזור אליכם בהקדם

© 2022 כל הזכויות שמורות ארד בדק בית

בניית אתר – קידום אתרים AVINU

Call Now Button